دوشنبه, 01 مرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 1 از 472، موارد 1 تا 12 از 5664 مورد
قزوین/اقبالیه اقباليه خيابان ميرزا کوچک خان کوچه وصال 22 احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/04/24 08:3010:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا - روستاي جهان آباد- سمت ميدان جابجایی شبکه 1397/04/23 09:3011:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا -روستاي حسين اباد -خيابان امام حسين رفع حریم 1397/04/23 09:0011:00
البرز الوند- بلوارفارابي اول تربيت جابجایی شبکه 1397/04/22 09:3011:30
البرز روستاي حسن آباد جاده زعفران کوچه شکوفه 2 احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/04/19 09:4511:45
بوئین‌زهرا بويين زهرا - بخش ارداق - روستاي لهارد -سمت خانه بهداشت جابجایی شبکه 1397/04/19 09:0011:00
قزوین بلوار مدرس-کوچه ايزدي احداث شبکه 1397/04/19 09:0011:00
قزوین/اقبالیه اقباليه -خيابان معاد انديشه 22 جابجایی پایه 1397/04/19 08:0010:00
تاکستان تاکستان روستاي نيکويه نصب پایه 1397/04/14 09:3011:30
البرز الوند فلکه جابر احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/04/14 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرال بخش دانسفهان _روستاي چسکين نصب تیر 1397/04/13 10:0012:00
تاکستان تاکستان خيابان شهيد محرم شلنگ کشی شبکه فشار ضعیف 1397/04/13 09:3011:30

طراحی سایت