شنبه, 31 شهریور,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 2 از 490، موارد 13 تا 24 از 5873 مورد
آوج قزوين - شهرستان آوج -جنب پست 63 آبگرم نصب پایه 1397/06/27 09:3010:10
البرز الوند خيابان امام حسين سرویس و نظافت پست 1397/06/27 09:3011:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا- روستاي حاجي آباد-فرعي معدن لک تعویض مقره 1397/06/27 09:3011:30
تاکستان تاکستان روستاي قلات نصب ترانس 1397/06/27 09:3011:30
آبیک آبيک روستاي کوندج جابه جایی شبکه 1397/06/27 09:0011:00
قزوین/اقبالیه جاده مهدي آباد بعد از روستا سمت راست فرعي دوم نصب پایه 1397/06/27 09:0011:00
قزوین روستاي خرمن سوخته رفع حریم 1397/06/27 09:0011:00
البرز نصرت اباد خيابان جهاد احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/06/27 08:3010:30
البرز نصرت اباد کوچه استقلال 9 احداث شبکه کابل خودنگهدار 1397/06/27 08:3010:30
قزوین قزوين خيابان بابايي ساختمان جديد اسناد تامين اجتماعي اصلاح کابل 1397/06/27 08:0009:00
البرز الوند خيابان حسن جاني سرویس پست هوایی 1397/06/26 11:3013:30
قزوین قزوين پونک ايران شرق کوچهاي بشارت و ايران 14 و 18 و 20 و22 و 24 سرویس پست و نظافت 1397/06/26 10:3012:30

طراحی سایت