پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 2 از 464، موارد 13 تا 24 از 5568 مورد
بوئین‌زهرا بويين زهرا - روبروي روستاي حسين آباد اصلاحات 1397/03/31 09:0011:00
قزوین روستاي آق بابا تعمیرات 1397/03/31 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا -روستاي صادقلو   1397/03/31 09:0011:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - مابين روستاي قهوج و هرائين اصلاحات 1397/03/31 09:0011:00
قزوین/اقبالیه جاده قزوين به محمود اباد جنب سرکابل شاهد و اقباليه از پست ناصراباد   1397/03/31 09:0011:00
قزوین/اقبالیه جاده قزوين به محمود اباد جنب سرکابل شاهد و اقباليه از پست ناصراباد اصلاحات 1397/03/31 09:0011:00
تاکستان تاکستان جاده همدان روبه روي نرجه اصلاحات 1397/03/31 09:0011:00
البرز خيابان بهشتي کوچه عدالت 6 تعمیرات 1397/03/30 09:3011:30
تاکستان تاکستان جاده اک روستاي اک اصلاحات 1397/03/30 09:3011:30
قزوین جادهء اردبيلک پست هوايي جنب چاه آب و مرغداري تعمیرات 1397/03/30 09:3011:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا - بخش شال -روستاي سخص اباد اصلاحات 1397/03/30 09:0011:00
قزوین مشعلدار خ خليج فارس تعمیرات 1397/03/30 09:0011:00

طراحی سایت