پنجشنبه, 31 خرداد,1397
Menu

آرشیو خاموشی ها

شهرستانآدرسعلت خاموشیتاریخشروعپایان
Data pager
تعداد در صفحه
PageSizeComboBox
select
صفحه 5 از 464، موارد 49 تا 60 از 5568 مورد
قزوین پست زميني خوابگاه دانشگاه بين الملل تعویض کنتور 1397/03/24 10:3011:00
آوج قزوين - شهرستان آوج - منطقه شهيدآباد اصلاح شبکه 1397/03/24 10:0010:20
البرز البرز اراضي جهان آباد فرعي چاه آب شلويري نصب پایه 1397/03/24 10:0012:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا - بخش ارداق - اراضي روستاي سوليقان- کارگاه توليد کمپوست اصغر خيري برکناری پست هوایی 1397/03/24 10:0012:00
تاکستان تاکستان نيکوئيه فيدر سمت شهرک تعویض پایه فشارضعیف 1397/03/24 10:0012:00
قزوین جنب شرکت فرش ديبا برکناری پست هوایی 1397/03/24 10:0012:00
قزوین پست زميني دانشگاه بين الملل تعویض کنتور 1397/03/24 10:0010:30
آوج قزوين - شهرستان آوج - شهر آوج جنب مسجد جامع تعویض تابلو پست 1397/03/24 09:3011:30
قزوین فرعي روستاي علم خاني سرویس سکسیونر 1397/03/24 09:3011:30
بوئین‌زهرا بويين زهرا _روستاي قتح اباد _خيابان شهيد منوچهر اينانلو جابه جایی پایه فشارضعیف 1397/03/24 09:0011:00
بوئین‌زهرا بويين زهرا _روستاي سخص اباد جابه جایی سرخط 1397/03/24 09:0011:00
قزوین روستاي آرشت کوچه صمد زينلي رفع حریم 1397/03/23 11:3013:30

طراحی سایت