دات نت نیوک
شنبه، 28 مهر 1397
Menu

میزخدمت الکترونیکی

14651303000 خدمات صورت حساب

 1. 13031465100    تسویه حساب  
 2. 13031465101    پرداخت بدهی پیشین   
 3. 13031465102    تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه  
 4. 13031465103    صدور قبض‌ المثنی   
 5. 13031465104    بررسی صورت‌ حساب  
 6. 13031465105    سوابق مصارف و صورت‌حساب     
 7. 13031465106    سوابق پرداخت     
 8.  13031465103    **نسخه قدیم چاپ قبض    

14661303000 خدمات مشترکین

 1. 13031466103    جمع‌آوری موقت انشعاب  
 2. 13031466104    جمع‌آوری دایم انشعاب  
 3. 13031466105    اصلاح اطلاعات  
 4. 13031466106    اصلاح نام  
 5. 13031466107    تغییر نام    
 6. 13031466108    آزمایش کنتور    

14671303000 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت

 1. 13031447102    درخواست انشعاب آمپری  
 2. 13031467100    افزایش آمپراژ    
 3. 13031467101    درخواست کاهش آمپراژ  

سایر خدمات

1- سامانه پاسخگویی شکایات و ارتباطات

2- سیستم نظام پیشنهادها

3- ملاقات با مدیرعامل

4- سامانه گزارش مردمی

طراحی سایت