translate site

فراخوان ارزیابی پیمانکاران

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران نصب تجهیزات پست زمینی


شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ، در حال بازنگری و تهیه فهرست جدید پیمانکاران صلاحیت دار تجهیز پست زمینی میباشد ؛ لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود در صورت تمایل نسبت به تحویل مدارک  مربوط به ارزیابی کیفی پیمانکاران ، به شرح ذیل اقدام نمایند:

1-مهلت تحویل اسناد و مدارک درخواستی به شرح ذیل به دفتر کنترل پروژه این شرکت  تا تاریخ  31/5/96 میباشد . بدیهی است تحویل اسناد درخواستی بعد از تاریخ مقرر قابل بررسی نخواهد بود

2-اسناد و مدارک تحویلی پس از بررسی توسط دفتر کنترل پروژه ، در کمیته تعیین صلاحیت پیمانکاران مطرح و فهرست نهائی  اعلام خواهد شد

3- با نهائی شدن فهرست جدید ، فهرست قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

مدارک و اسناد درخواستی:

 1- کلیه مستندات مربوط به شرکت حقوقی اعم از ( اساسنامه ، شرکت نامه ، تقاضا نامه ،  آگهی تاسیس و رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان )

 2-رزومه و فعالیت ها و قراردادها

3-اسامی پرسنل شرکت  با ذکر سابقه کار ، مدرک تحصیلی و گواهینامه آموزشها و دور ه های دیده شده

 ارائه گواهینامه های ذیل  برای حداقل دو نفر از پرسنل شرکت: 

1-گواهینامه شرکت در کارگاه سرکابل و مفصل بندی(کد 3540 مصوب کمیته راهبری آموزش توانیر)  
2-گواهینامه شرکت در کارگاه نصب و راه اندازی پستهای توزیع (کد 3600 مصوب کمیته راهبری اموزش توانیر) 

طراحی سایت