دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 20 آذر 1397
Menu

میزخدمت الکترونیکی

14651303000 خدمات صورت حساب

 • 13031465100    تسویه حساب  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031465101    پرداخت بدهی پیشین   
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031465102    تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031465103    صدور قبض‌ المثنی   
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031465104    بررسی صورت‌ حساب  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031465105    سوابق مصارف و صورت‌حساب     
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031465106    سوابق پرداخت     
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 •  13031465103    **نسخه قدیم چاپ قبض  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن

14661303000 خدمات مشترکین

 • 13031466103    جمع‌آوری موقت انشعاب  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031466104    جمع‌آوری دایم انشعاب  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031466105    اصلاح اطلاعات  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031466106    اصلاح نام  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031466107    تغییر نام    
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031466108    آزمایش کنتور    
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 •  13031465103    **نسخه قدیم چاپ قبض  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن

14671303000 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت

 • 13031447102    درخواست انشعاب آمپری  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031467100    افزایش آمپراژ    
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 13031467101    درخواست کاهش آمپراژ  
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن

سایر خدمات

 • 1- سامانه پاسخگویی شکایات و ارتباطات
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 2- سیستم نظام پیشنهادها
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 3- ملاقات با مدیرعامل
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن
 • 4- سامانه گزارش مردمی
  • شرح خدمت
   • متن
  • درخواست خدمت
   • متن
  • ارائه خدمت
   • متن
  • مستندات مورد نیاز
   • متن
  • قوانین و مقررات
   • متن
  • استعلام
   • متن
  • پاسخ به سوالات متداول
   • متن
  • مدت زمان انجام خدمت
   • متن
  • هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
   • متن
  • مسئول اصلی ارائه خدمت
   • متن
  • مراحل گردش کار
   • متن

طراحی سایت