یکشنبه, 28 دی,1399

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران


کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین در نظر دارد نسبت به شناسایی ، ارزیابی و تائید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات ، احداث و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت 5 کیلو وات(فتوولتائیک) اقدام نماید .بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی از ساعت8 صبح روز دوشنبه مورخه 27/10/95 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 7/11/95 به نشانی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین واقع در خیابان نواب ،مجتمع ادارات ، مراجعه و مدارک مربوط را دریافت نمایند.
کلیه اسناد ارزیابی کیفی می بایست پس از تکمیل حد اکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 7/11/95درپاکت مهر و امضاء شده به آدرس فوق الاشاره(اداره کل کمیته امدادامام خمینی (ره) )تحویل گردد.این آگهی به منظور ارزیابی کیفی پیمانکاران نیروگاه 5 کیلوواتی خورشیدی (فتوولتائیک) انتشار یافته ، و کمیته امدادامام خمینی (ره) استان قزوین پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد  آورد. ضمنا در قبال ارائه مدارک ارزیابی کیفی وجهی دریافت نخواهد گردید.


کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین


طراحی سایت