پنجشنبه, 10 فروردین,1396
Menu

برنامه کشیک1396

برنامه کشیک مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین25 اسفند ماه95 لغایت20فروردین 96      


کشیک عصر

کشیک صبح

تاریخ

ایام عادی و روزهای تعطیل هفته

کشیک عصر

کشیک صبح

تاریخ

ایام عادی و روزهای تعطیل هفته

نام خانوادگی

نام خانوادگی

نام خانوادگی

نام خانوادگی

طاهرخانی

طاهرخانی

11/01/96

جمعه

دین محمدی

 

25/12/95

چهار شنبه

مرشدزاده

مرشدزاده

12/01/96

شنبه

ایراندوست

 

26/12/95

پنجشنبه

نوذری

نوذری

13/01/96

یکشنبه

بی گناه

بی گناه

27/12/95

جمعه

دین محمدی

 

14/01/96

دوشنبه

باباخانی

 

28/12/95

شنبه

ایراندوست

 

15/01/96

سه شنبه

جمالی

جمالی

29/12/95

یکشنبه

بی گناه

 

16/01/96

چهار شنبه

بناگر

بناگر

30/12/95

دوشنبه

باباخانی

 

17/01/96

پنچشنبه

فلاح

فلاح

1/01/96

سه شنبه

جمالی

 

18/01/96

جمعه

اینانلو

اینانلو

2/01/96

چهار شنبه

بناگر

 

19/01/96

شنبه

طوفانی

طوفانی

3/01/96

پنجشنبه

فلاح

 

20/01/96

یکشنبه

احمدی

احمدی

4/01/96

جمعه

 

 

 

 

مرادی

 

5/01/96

شنبه

 

 

 

 

بابائی چگینی

 

6/01/96

یکشنبه

 

 

 

 

خواجه وند

 

7/01/96

دوشنبه

 

 

 

 

مهرگان

 

8/01/96

سه شنبه

 

 

 

 

عیوض زاده

 

9/01/96

چهارشنبه

 

 

 

 

زرین

 

10/01/96

پنجشنبه

تلفن همراه مدیران کشیک


نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن همراه

نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن همراه

آقای اینانلو پور

معاونت بهره برداری دیسپاچینگ

09123821581

آقای طوفانی

کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات

09373995198

آقای طاهرخانی

مدیریت برق شهرستان البرز

09127853350

آقای دین محمدی

مدیر امور شمال قزوین

09122824882

آقای مرادی

مشاور و جانشین مدیرعامل

09122824883

آقای مرشد زاده

مدیر دفتر مهندسی و نظارت

09199735187

آقای نوذری

مدیر امور برنامه ریزی و بودجه

09123226703

آقای بی گناه

سرپرست اموردیسپاچینگ و فوریتبرق

09127855922

آقای احمدی

مدیریت برق شهرستان قزوین

09123810612

آقای باباخانی

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند

09121826857

آقای ایراندوست

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری

09128803286

آقایبناگر

مدیر امور تدارکات

09121812028

آقای بابائی چگینی

معاونت فروش و خدمات مشترکین

09121812031

آقایفلاح

کارشناس مطالعه شبکه

09369062286

آقایجمالی

مدیر دفتر توسعه و تحول اداری

09121825724

آقای عیوض زاده

معاونت مالی و پشتیبانی

09125822571

آقای خواجه وند

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

09123815942

آقای مهرگان

کارشناس تجزیه و تحلیل دیسپاچینگ

09127899784

 

 

 

آقای زرین

مدیر دفتره هیئت مدیره و مدیر عامل

09125812399

محل استقرار مدیر کشیک: دفتر کشیک مدیریت

تلفنخانه شرکت

5-33239803-028

تلفن محل کشیک

33239991-028

دورنگار

33239990-028

تلفن دفتر مدیرعامل

33239991-028

تلفن امور دیسپاچینگ

33245088-028

تلفن مرکز کنترل شبکه دیسپاچینگ

33245088-028