پنجشنبه، 8 خرداد 1399
Menu

دفتر مالی

ذيحساب و مدير امور مالی

نام و نام خانوادگی: کیوان جوادی
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی
تلفن: 2239263 (028)
پست الکترونیک: k.javadi@qazvin-ed.co.ir
 

مدیر امور مالی

نظارت بر اجرای مقررات و دستورالعملهای مالی، امور حسابداری و تجزیه و تحلیل حسابها، وصول درآمدها، اوراق و اسناد مالی، موازنه حساب ماهانه، نحوه مصرف بودجه، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، نحوه تامین اعتبار و قراردادهای منعقده، پیگیری نقدینگی و نظارت بر تهیه صورتهای مالی شرکت ، پیگیری و نظارت بر وصول وجه از محل اعتبارات عمرانی از خزانه و نمایندگیهای خزانه ، تهیه و تنظیم گزارشات مالی لازم جهت هیات مدیره و مدیر عامل و تجزیه و تحلیل گزارشات مالی ، بر پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای و صحت صدور اسناد مالی و حسابداری ، ثبت و نگهداری حسابهای فروش و درآمد براساس ضوابط و مقررات موجود

 

دریافت فایل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

طراحی سایت