دوشنبه، 5 خرداد 1399
Menu

13031466101 تغییر مکان داخلی

شرح خدمت

مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گيری برق می باشد، به هيچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گيری، مشترک تغييری در وضعيت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاهها نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیين نامه، دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک بر اساس آیین نامه تکمیلیتعرفه های برق به محل مناسبی منتقل ( تغيير مکان داخلی ) نماید.
انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است.
انشعاب منصوبه غير قابل انتقال است و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله و یا واگذاری به دیگری نمی باشد .

ارائه خدمت

مستندات مورد نیاز

 

قوانین و مقررات

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

استعلام

 

مدت زمان انجام خدمت

 8 روز

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

تکفاز: 199.400 ریال
سه فاز:219600 ریال

مراحل گردش کار

ردیف  عنوان مرحله  واحد مسئول انجام دهنده  پست سازمانی انجام دهنده
1 پرداخت بدهي برق مصرفي متقاضی  0
2 ثبت درخواست ( اخذ مدارک) و اعلام شماره رهگيري ثبت درخواست در میز خدمت الکترونیک
اداره خدمات مشترکین
کارشناس فروش انشعاب
3 بازدید محل و امکان سنجی اداره توسعه و مهندسی مسئول بازدید محل
4 اعلام عدم امکان انجام خدمت به متقاضی اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
5 اعلام هزینه و شرایط و پرداخت اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب
6 دریافت تایید وصول از بانک اداره حسابداری درآمد و مشترکین کارشناس مالی
7 انجام عملیات فنی اداره خدمات مشترکین پیمانکار نصب و اصلاحات
8 بايگاني پرونده مشترک اداره خدمات مشترکین کارشناس فروش انشعاب

نوع خدمت

  • خدمت به شهروندان G2C

ساعات ارائه خدمت

زمان ارائه این خدمت در ساعات اداری میباشد.

تعدادبار مراجعه حضوری

 
آخرین بروزرسانی: شنبه 22 دی 1397

طراحی سایت