شماره: 632
1397/09/19
تقدیر و تشکر
تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر استاندار و فرمانده سپاه از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

نام روزنامه : ثروت 
تاریخ انتشار : 19 آذر 

حق انتشار محفوظ است ©