شماره: 659
1397/10/05
دو پروژه تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و دانشگاه شهید بهشتی انجام می شود .

مهندس مسعود خواجه وند معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به پروژه های تحقیقاتی در حال انجام افزود : در راستای مصوبه کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین دو پروژه تحقیقاتی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه ازاد اسلامی قزوین با موضوع تحلیل هارمونیک شبکه فشار ضعیف و ارزیابی عملکرد کارکنان در مدت یک سال و با هزینه ای بالغ بر 1815 میلیون ریال اجرا می گردد .

مهندس مسعود خواجه وند معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به پروژه های تحقیقاتی در حال انجام افزود : در راستای مصوبه کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین دو پروژه تحقیقاتی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه ازاد اسلامی قزوین با موضوع تحلیل هارمونیک شبکه فشار ضعیف و ارزیابی عملکرد کارکنان در مدت یک سال و با هزینه ای بالغ بر 1815 میلیون ریال اجرا می گردد .
وی در ادامه گفت : ازجمله مواردی که درقالب پروژه تحلیل هارمونیکی شبکه توزیع مدل سازی فیدرها انجام می شود می توان به ( بررسی تکنولوژیها ، پیاده سازی الگوریتم ها اشاره کرد و همچنین در پروژه ارزیابی عملکرد کارکنان نیز مواردی از قبیل (بررسی شناخت آسیب شناسی وضع موجود نظام ارزیابی عملکرد ، تدوین مدل نرم افزاری نظام ارزیابی عملکرد مطلوب ، تهیه نرم افزار کاربردی مناسب و کاربرپسند برابر دستورالعمل توانیر) انجام خواهد شد .
شایان ذکر است در همین راستا طی حکمی از سوی مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین مهندس مجید بیگناه میکال و مهندس ابراهیم ایراندوست به ترتیب به عنوان ناظران داخلی پروژه تحقیقاتی مذکور منصوب شد ند .
حق انتشار محفوظ است ©