شماره: 707
1398/03/04
تقدیر و تشکر استاندار از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
تقدیر و تشکر استاندار از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

تقدیر و تشکر استاندار از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

استاندار قزوین از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به دلیل زحمات و مساعی بی شائبه ایشان در سال 97 در ستاد سرمایه گذاری استان تقدیر و تشکر بعمل آوردند .
حق انتشار محفوظ است ©