یکشنبه, 28 مرداد,1397
Menu

آرشیو اخبار

اخبار و مقالات سایت

چهارشنبه 17 مرداد 1397
تعداد بازدید: 53
تعداد نظرات: 0

مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.

مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.

 

تصاویر
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
 • مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به اتفاق محمد تقی برمک مدیر دفتر روابط عمومی به مناسبت 17 مرداد(روز خبرنگار) باحضور در دفاتر خبرگزاریها ونشریات از زحمات خبرنگاران واصحاب رسانه تقدیر وتشکر بعمل آوردند.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

طراحی سایت