translate site

آمار و گزارش‌ها

آمار و گزارش‌ها

استفاده از آمار و اطلاعات ونقش آن به عنوان یك پیش‌نیاز در همه تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان بر كسی پوشیده نیست. 
 اهمیت اطلاعات آماری در همه امور برنامه‌ریزی، اعم از سیاستگذاری، تعیین اهداف، خط‌‌ مشیِ‌ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن به قدری مهم است كه بسیاری از كارشناسان، اطلاعات آماری را زیربنای برنامه‌ریزی‌ها به شمار می‌آورند و ایجاد یك نظام كارامد و موثر در تولید و عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروری در برنامه‌ریزی‌ها قلمداد می‌كنند .
گروه آمار و بودجه شرکت ، کلیه آمار و اطلاعات بخشهای مختلف شرکت از جمله تاسیسات توزیع ، مشترکین ، بهره برداری ، منابع انسانی و ... را جمع آوری ، صحت سنجی ، طبقه بندی نموده و در قالبهای مختلف به در اختیار کلیه واحدهای درون و برون سازمانی قرار میدهد . آمار و اطلاعاتی که قابلیت انتشار عمومی دارند در این بخش  در دسترس قرار میگیرد .


طراحی سایت