translate site

خدمات

پرداخت بدهی پیشین

در صورتیکه بدهی قبلی داشته و پرداخت ننموده اید می توانید با مراجعه به دفاتر پیشخوان (و یا شرکت توزیع امورهای اجرایی در سطح استان) مراجعه صورت حساب مربوطه را دریافت و می توانید از طریق خدمات الکترونیکی 1521 و یا دستگاه ATM.POS اینترنتی و ... پرداخت فرمایند.
مدت زمان: حداکثر 10 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

درخواست انشعاب آمپری

در صورت درخواست تامین برق واحد مسکونی ، تجاری و ... می توانید با دردست داشتن مدارک مربوطه (با توجه به نوع کاربری شما) به دفاترمراجعه فرمایند. ضمناً جهت اطلاعات بیشتر درسایت شرکت توزیع قزوین جهت مراحل انجام کار – گردش کار نحوه تامین برق را ملاحظه فرمائید.
مدت زمان: حداکثر ۳۰روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

افزایش آمپراژ

الف ) جهت افزایش آمپراژ صرف تقاضا کافی است ضمن اینکه می بایست مشترک بدهی برق مصرفی نداشته باشد .

ب ) در صورتیکه افزایش درخواستی جهت چاه کشاورزی یا پمپاژ باشد به غیر از درخواست کتبی ارائه جواز معتبر از امور آب و تسویه حساب بد هی برق مصرفی الزامی است

مدت زمان: حداکثر 30 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

کاهش آمپراژ

در صورت درخواست کاهش صرف درخواس کتبی مشترک کافی است بدیهی است تسویه حساب بدهی برق مصرفی الزامی است
مدت زمان: حداکثر 30 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

اصلاح سرویس انشعاب

مدت زمان: حداکثر 15 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

تغییر مکان داخلی

در خواست کتبی مشترک کافی است
مدت زمان: حداکثر 15 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

جمع آوری موقت انشعاب

در خواست کتبی مشترک کافی است
مدت زمان: حداکثر 7 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

جمع آوری دائم انشعاب

در خواست کتبی مشترک کافی است
مدت زمان: حداکثر 7 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

آزمایش کنتور

در خواست کتبی مشترک کافی است
مدت زمان: حداکثر 4 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

قطع موقت انشعاب

در خواست کتبی مشترک کافی است
مدت زمان: حداکثر7 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

نصب مجدد انشعاب

در خواست کتبی مشترک کافی است
مدت زمان: حداکثر7 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

تفکیک یا ادغام انشعاب

درخواست کتبی مشترک و در صورتیکه درخواست تفکیک باشد مدارک مربوطه مانند سند تفکیکی و در مواردیکه واحد تفکیک شده صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی باشد جوازتاسیس جدید محل مورد نظر در خصوص ادغام ارائه سند ادغامی الزامی است
مدت زمان: حداکثر30 روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

اصلاح نام

درخواست کتبی و ارائه مستندات لازم مثل کارت ملی و در صورتیکه واحد تولیدی – صنعتی و غیره باشد جواز صنعت و معدن جهاد کشاورزی و غیره بسته به نوع درخواست
مدت زمان: حداکثر7روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

اصلاح اطلاعات

مدارک مشخص و اخذ خواهد شد
مدت زمان: حداکثر1روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

صدور قبض المثنی

ارائه کارت ملی و یا آخرین فیش پرداختی
مدت زمان: حداکثر1روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

وصل مجدد انشعاب

ارائه درخواست کتبی و پرداخت آخرین بدهی برق مصرفی و احیاناً در صورت صدور فیش جریمه پرداخت آن
مدت زمان: حداکثر7روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه

درخواست کتبی وبرای تغییر تعرفه مجوز با توجه به تعرفه درخواستی و برای گزینه درخواست کتبی کافی است
مدت زمان: حداکثر1روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

تسویه حساب یا صدور صورتحساب خارج از دوره

درخواست کتبی با ارائه کارت ملی
مدت زمان: حداکثر1روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

واگذاری برق آزاد

درخواست کتبی و ارائه مجوزهای لازم مطابق با ردیف 2 === صفحه
مدت زمان: حداکثر30روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

بررسی صورتحساب

درخواست کتبی مشترک
مدت زمان: حداکثر1روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

سوابق مصارف و صورتحساب

درخواست کتبی و ارائه کارت ملی
مدت زمان: حداکثر1روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

سوابق پرداخت

درخواست کتبی و ارائه کارت ملی
مدت زمان: حداکثر1روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

محاسبه برق مصرفی بر اساس خود اظهاری

مدت زمان: حداکثر1روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

درخواست کتبی و ارائه نسخه قرارداد فی مابین
مدت زمان: حداکثر30روز
مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت: دستور العمل ابلاغی دفاتر پیشخوان و آئین نامه تکمیلی
نوع خدمت: تصدی
ذینفعان خدمت: متقاضیان و مشترکین
نیازمندیهای اطلاعاتی: سیستم فروش الکترونیکی
نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
احراز هویت: مجوزها بر اساس آئین نامه تکمیلی
مجوز اخذ هزینه: وزارت کشور
ذکر ضرورت های مراجعه: جدول شماره یک
فرایند عملیاتی خدمت: جدول شماره دو
فرایند عملیاتی خدمت: مشترکین - طرح - مهندسی

طراحی سایت