Thursday¡ 9 April 2020
Menu

سازندگان و پیمانکاران

 

سازندگان و پیمانکاران

لیست شرکت‌های زیر با توجه به سوابق و تاییدیه‌های توانیر تهیه شده است و به معنی تایید کلیه تولیدات شرکت‌های موجود در فهرست نمی‌باشد. ملاک رد و قبول اجناس صرفاً مطابقت آنها با استانداردها و نقشه‌های صنعت برق و شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد و در صورت استاندارد نبودن و یا عدم تطابق با استانداردها و نقشه ها، علیرغم استفاده از اجناس مصرفی شرکتهای تایید شده، اجناس مردود خواهند بود و پیمانکار موظف به جایگزینی آنها با اجناس استاندارد به هزینه خود می باشد.

  • * سازندگان تا تاریخ 1397/12/29 تأیید صلاحیت مشروط شده و تأییدهه کامل منوط به ارائه گزارش بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و ارائه نتایج از آزمایشگاه‌های معتبر توسط شرکت مربوطه می‌باشد.
  • © هنگام تهیه پایه بتنی بایستی نسبت به اخذ تأییدیه مجدد از دفتر کنترل برنامه و پروژه اقدام گردد.
  • # اقلام بایستی مطابق با نقشه‌ها و مورد تأیید امور مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین باشند.
 
 عنوانمالکتاریخ اصلاححجم 
لیست سازندگان تایید صلاحیت شده 98-97 01/19/2019600.40 KBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
دانلود لیست پیمانکاران شبکه  01/05/201953.55 KBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
دانلود لیست پیمانکاران تعمیر و تجهیز پست زمینی(آذر 97)  01/05/201946.07 KBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
دانلود لیست پیمانکاران فتوولنائیک  01/05/201955.88 KBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
فهرست پیمانکاران ساختمانی 1397SuperUser Account 02/26/201959.24 KBدانلود

طراحی سایت